Yiddish Words of The Week

Yiddish Words of The Week: Elections

1024 576 League for Yiddish

Elections // די װאַלן // DI VALN absentee ballot: דער פֿאַרפֿע֜ל־צעטל, ־ען [DER FARFÉL-TSETL, -EN] ballot: דער שטי֜מצעטל, ־ען; די שטים, ־ען [DER ShTÍMTSETL, -EN; DI ShTIM, -EN] board of…

read more

Verter fun der Vokh – Ruth Bader Ginsburg

1024 553 League for Yiddish

equal protection clause: דער פּאַראַגראַ֜ף ‹פּונקט› וועגן גלײַכן שיץ [DER PARAGRÁF <PUNKT> VEGN GLAYKhN ShITS] equal rights:  (גלײַ֜כע רעכט; די גלײַ֜ך־⁠באַרע֜כטיקונג (ל״י [GLÁYKhE REKhT; DI GLÁYKh-BARÉKhTIKUNG (sg.)] have equal rights:  האָבן גלײַ֜כע רעכט;…

read more

Verter fun der Vokh – Rosh Hashoneh

517 330 League for Yiddish

blow the shofar: בלאָזן שופֿר [BLOZN ShÓYFER] cast off one’s sins: גיין צו תּשליך; אָ֜פּטרייסלען די עבֿירות [GEYN TSU TÁShLEKh; ÓPTREYSLEN DI AVÉYRES] Day of Judgment: דער יום־הדין [DER YOM-HADÍN] Days of Awe: ימים־נוראָים…

read more

Verter fun der Vokh – Gun Control

1024 643 League for Yiddish

aim for: צי֜לעווע|ן אויף [TSÍLEVE|N AF] assault rifle: די שטו֜רעמביקס, ־ן [DI ShTÚREMBIKS, -N] barrel (of gun): די לו֜פֿע, ־⁠ס; די/דער רער, ־⁠ן [DI LÚFE, -S; DI/DER RER, -N] bullet:…

read more

Verter fun der Vokh – Moving Day

1024 684 League for Yiddish

assemble: צונױ֜פֿשטעלן; צוזאַ֜מענשטעלן; צונױ֜פֿמאָנטי֜רן [TSUNÓYFShTELN; TSUZÁMENShTELN; TSUNÓYFMONTÍRN] delivery day: דער צו֜שטעלטאָג, …טעג [DER TSÚShTELTOG, …TEG] disassemble: צענע֜מען; דעמאָנטי֜רן [TSENÉMEN; DEMONTÍRN] bill of lading: דער פֿראַ֜כטצעטל, ־⁠ען [DER FRÁKhTTSETL, -EN] dolly:…

read more

Verter fun der Vokh – Dog Days

650 380 The League for Yiddish

bad luck: דאָס שלימזל; דאָס מזל פֿון אַ דראָנג [DOS ShLIMÁZL; DOS MAZL FUN A DRONG] dog days: הי֜נטטעג; אױגו֜סט־⁠היצן [HÍNTTEG; OYGÚST-HITSN] drought: די טרי֜קעניש, ־⁠ן; די פּ(אָ)סע֜כע, ־⁠ס [DI TRÍKENISh, -N; DI…

read more

Verter fun der Vokh – Census

1024 391 Jewish Website

2020 census:  דער צע֜נזוס <די פֿאָ֜לקסצײלונג> פֿון 2020 [DER TSÉNZUS <DI FÓLKSTSEYLUNG> FUN 2020] civic engagement: די געזע֜לשאַפֿטלעכע בי֜נדונג [DI GEZÉLShAFTLEKhE BÍNDUNG] community funding: די פֿינאַנצי֜רונג לטובֿת־הכּלל [DI FINANTSÍRUNG LETÓYVES-HAKLÁL] congressional representation: די קאָנגרע֜ס־רעפּרעזענטאַ֜ציע…

read more

Verter fun der Vokh – Bastille Day

1024 640 League for Yiddish

Arc de Triomph: דער טריו֜֜מף־טוי֜ער [DER TRYÚMF-TÓYER] Bastille Day: דער פֿע֜רצעטער יו֜לי [DER FÉRTSETER YÚLI] champagne: דער שאַמפּאַ֜ניער [DER ShAMPÁNYER] crepe: די קרעפּ, ־ן [DI KREP, -N] Eiffel Tower: דער…

read more

Verter fun der Vokh – 4th of July

1024 684 League for Yiddish

Fourth of July // דער פֿע֜רטער יו֜לי // DER FÉRTER YÚLI barbecue (n.): דער באַרבעקיו֜; דאָס פֿע֜לדוואַרמעס [DER BARBEKYÚ; DOS FÉLDVARMES] barbecue (v.): באַרבעקיויִ֜רן; בראָטן אויפֿן פֿײַ֜ער [BARBEKYUÍRN; BROTN AFN…

read more

Verter fun der Vokh – Nose

512 512 League for Yiddish

Noses // נעזער // NÉZER ——- aquiline/Roman nose: די אָ֜דלערנאָז [DI ÓDLERNOZ] bridge of the nose: דער נאָ֜זרוקן [DER NÓZRUKN] bulbous nose: די ניאָ֜ניע; די בו֜לבענאָז [DI NYÓNYE; DI BÚLBENOZ]…

read more